Seminaria partnerskie w 15-stu miastach wojewódzkich

W związku z opublikowaniem długo oczekiwanej Białej Księgi Zasady Partnerstwa, zawierającej szereg rekomendacji i postulatów związanych z wdrażaniem partnerów społecznych do systemu realizacji polityki spójności informujemy o rozpoczynającym się  cyklu seminariów partnerskich w 15-stu miastach wojewódzkich we współpracy z Urzędami Marszałkowskimi (szczegółowy harmonogram spotkań w załączeniu).

Poza przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego wezmą w nich udział reprezentanci partnerów społecznych i gospodarczych, organizacji pozarządowych, instytucji otoczenia biznesu, przedsiębiorców oraz przedstawiciele środowiska naukowego i mediów naszego regionu.

Istotą spotkań jest przede wszystkim uświadomienie stronom dialogu konieczności strategicznego podejścia do realizacji polityki spójności w naszym kraju i dostrzeżenie roli partnerów biorących udział w tym procesie oraz upowszechnienie i wdrożenie rekomendacji zawartych w Białej Księdze. Publikacja powstała bowiem w oparciu oanalizę materiałów źródłowych oraz opinii i postulatów dotyczących realizacji zasady partnerstwa, zebranych od przedstawicieli partnerów społecznych wszystkich regionów Polski podczas spotkań konsultacyjnych, zorganizowanych na początku 2014r.

W trakcie seminarium uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z postulatami proponowanymi w Białej Księdze oraz podyskutować o perspektywach i strategii administracji samorządowej w zakresie partnerskiego wdrażania polityki spójności w okresie programowania 2014-2020.

Biorąc pod uwagę fakt, że opracowana publikacja stanowi zbiór wskazówek, służących wszystkim stronom partnerstwa, autorzy publikacji liczą, że w nowej perspektywie finansowej otworzy się inny niż dotychczas rozdział dialogu, oparty na wzajemnej współpracy administracji z partnerami, biorącymi udział we wdrażaniu polityki spójności.

Zarówno seminarium, jak i powstała w jego ramach publikacja są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w zakresie Projektu „Przygotowanie przez partnerów społecznych strategii partnerstwa na lata 2014-2020”, realizowanego wspólnie przez sześć największych w Polsce reprezentatywnych organizacji pracodawców i pracowników: Business Centre Club Związku Pracodawców, Forum Związków Zawodowych, Konfederacji Lewiatan, Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej i Związku Rzemiosła Polskiego.

Chętnych do udziału w seminarium zapraszamy do kontaktu z Sekretarzem Komitetu Koordynacyjnego projektu, p. Ewą Bytniewską, e-mail. e.bytniewska@pracodawcyrp.pl, tel. 22/518-87-47. Liczba miejsc ograniczona.

Harmonogram seminariów regionalnych