Przygotowania do promocji projektu

Równolegle z pracami nad strategią partnerstwa, rozpoczęły się przygotowania działań promocyjnych. Według założeń projektu będą one przebiegać dwutorowo i zakładają:

  • promocję projektu (informację o rozpoczęciu działań przez partnerów projektu),
  • promocję strategii partnerstwa

Działania promocyjne będą prowadzone na szczeblu centralnym i regionalnym. W ramach promocji regionalnej zostanie przeprowadzonych 15 spotkań zorganizowanych w każdym mieście wojewódzkim, podczas których przedstawicielom organizacji regionalnych
i branżowych oraz reprezentantom związków zawodowych zostanie przedstawiona strategia partnerstwa i propozycja jej wdrażania. Poza przedstawicielami partnerów społeczno-gospodarczych do udziału w spotkaniach zostaną zaproszeni reprezentanci administracji szczebla wojewódzkiego i inni interesariusze strategii partnerstwa.

Finalny efekt pracy ekspertów projektu – dokument Strategii Realizacji Zasady Partnerstwa zostanie przygotowany w formie książkowej (podręcznikowej) w dwóch wersjach językowych (polskiej i angielskiej). Docelowymi grupami jej odbiorców będą m.in. przedstawiciele administracji centralnej i regionalnej, europarlamentarzyści, firmy i przedsiębiorcy w Polsce, liderzy opinii masowej, organizacje członkowskie zrzeszone w strukturach partnerów projektu.

Podsumowaniem działań promocyjnych będzie konferencja kończąca projekt z udziałem zaproszonych ekspertów oraz przedstawicieli administracji rządowej,  partnerów społeczno-gospodarczych, środowiska naukowego, organizacji pozarządowych, mediów oraz innych środowisk którym bliska jest idea partnerstwa.