Prezentacje

W ramach projektu „Przygotowanie przez partnerów społecznych strategii partnerstwa na lata 2014–2020” powstał interaktywny przewodnik dotyczący realizacji zasady partnerstwa w systemie funduszy europejskich w latach 2014–2020. Projekt został zrealizowany przez sześć organizacji partnerów społecznych, tj. Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej (lider projektu), Konfederację Lewiatan, Business Centre Club, Związek Rzemiosła Polskiego, Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych i Forum Związków Zawodowych.

Przewodnik składa się z pięciu odrębnych materiałów wideo:

1.            Biała Księga zasady partnerstwa

 

2.            Komitety Monitorujące

3.            Konsultacje społeczne

4.            Rola partnerów społecznych na etapie programowania

5.            Zasada partnerstwa

Przewodniki są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet V: Dobre Rządzenie, Działanie 5.5: Rozwój dialogu społecznego, Poddziałanie 5.5.2: Wzmocnienie uczestników dialogu społecznego).