Związek Rzemiosła Polskiego

Związek Rzemiosła Polskiego jest ogólnopolską, społeczno-zawodową organizacją samorządu gospodarczego, działającą od 1933 roku. Od 2001 roku ZRP posiada status reprezentatywnej organizacji pracodawców. Wraz z regionalnymi, lokalnymi i branżowymi organizacjami rzemiosła tworzy największą i najstarszą strukturę samorządu gospodarczego w Polsce.

W strukturach rzemiosła zrzeszonych jest około 300 tys. mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Rzemieślnicy w Polsce zrzeszają się w 478 cechach i 180 spółdzielniach,
te z kolei zrzeszone są w 28 izbach rzemiosła na terenie całej Polski, Izby, cechy oraz spółdzielnie to organizacji terenowe ZRP.

Związek Rzemiosła Polskiego, jako organizacja pracodawców reprezentująca sektor małych i średnich przedsiębiorstw, bierze udział w dialogu społecznym. Jako członek Komisji Trójstronnej ds. Społeczno-Gospodarczej, która jest forum współpracy rządu, organizacji pracodawców i związków zawodowych, ZRP opiniuje założenia i projekty aktów prawnych dotyczących polityki gospodarczej i społecznej: podatków, budżetu państwa, rynku pracy, funduszy strukturalnych UE oraz wynagrodzeń i świadczeń socjalnych. Dzięki temu ZRP ma możliwość działać na rzecz harmonijnego rozwoju gospodarczego i społecznego państwa.

Poprzez członkostwo w Europejskiej Unii Małych i Średnich Przedsiębiorstw (UEAPME) Związek Rzemiosła Polskiego uczestniczy w europejskim dialogu społecznego. Prezes ZRP Jerzy Bartnik pełni od 2004 funkcję Wiceprezydenta UEAPME. Przedstawiciele ZRP już od wielu lat reprezentują środowisko polskich pracodawców – szczególnie z mikro
i małych przedsiębiorstw – również podczas corocznych sesji Międzynarodowej Organizacji Pracy.

Jednym z najważniejszych zadań organizacji rzemieślniczych jest nauczanie zawodu. Rzemiosło dysponuje szeroką ofertą szkoleniową – od zawodów najnowocześniejszych do unikalnych, szczególnie tych o charakterze artystycznym i rękodzielniczym. Obecnie
u pracodawców-rzemieślników szkoli się ponad 90 tys. uczniów, w ponad 100 zawodach.
W okresie od 1945 do 2010 roku wydano ponad 2 mln świadectw czeladniczych oraz blisko 500 tys. dyplomów mistrzowskich.

Ważnym dla Związku zagadnieniem jest promowanie zasad bezpiecznej pracy
i współpraca z instytucjami zajmującymi się tą problematyką – Państwową Inspekcją Pracy oraz Centralnym Instytutem Ochrony Pracy – Państwowym Instytutem Badawczym. Popularyzacji zasad BHP wśród młodzieży służy m.in. organizowany wspólnie przez ZRP i PIP ogólnopolski konkurs o zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy.

ZRP jest mecenasem kultury i fundatorem Nagrody Literackiej im. Władysława Reymonta. Nagroda ustanowiona w 1994 roku, dla upamiętnienia postaci wybitnego polskiego pisarza
i rzemieślnika Władysława Reymonta, laureata literackiej nagrody Nobla. Nagroda przyznawana jest corocznie polskim pisarzom we współpracy ze Stowarzyszeniem Pisarzy Polskich oraz Związkiem Literatów Polskich. Od 1996 roku najaktywniejszym rzemieślnikom, kupcom i przedsiębiorcom z sektora MŚP wręczane są „Złote i Platynowe Laury”. Celem tego konkursu – współorganizowanego przez ZRP – jest nagrodzenie najlepszych polskich firm, które potrafią połączyć wspaniałe, wielowiekowe tradycje z nowoczesnym zarządzaniem
i odnoszą sukcesy na rynku krajowym i zagranicznym.

Do podstawowych zadań Związku Rzemiosła Polskiego należy:

 • reprezentowanie interesów rzemiosła i zrzeszonych w Związku organizacji wobec organów władzy i administracji, sądów oraz organizacji społecznych i gospodarczych
  w kraju i za granicą,
 • prowadzenie i rozwijanie działalności społeczno-zawodowej, socjalnej i gospodarczej
  w sposób zapewniający integralność rzemiosła,
 • pomoc zrzeszonym w Związku organizacjom rzemiosła i małej przedsiębiorczości
  w zakresie realizacji zadań statutowych,
 • podejmowanie inicjatyw legislacyjnych dotyczących rzemiosła i małej przedsiębiorczości,
 • działania w zakresie oświaty dla zapewniania wykwalifikowanych kadr dla rzemiosła
  i małej przedsiębiorczości oraz dla gospodarki narodowej,
 • propagowanie zasad etyki zawodowej,
 • podejmowanie wszelkich działań, mających na celu przygotowanie małych i średnich przedsiębiorstw oraz ich organizacji do funkcjonowania w warunkach globalizacji obrotu towarowego, ze szczególnym uwzględnieniem jednolitego rynku w Europie.

Kontakt:

Związek Rzemiosła Polskiego, ul. Miodowa 14, 00-246 Warszawa

www.zrp.pl