Konfederacja Lewiatan

Konfederacja Lewiatan skupia w związkach regionalnych i branżowych ponad 3900 firm zatrudniających w sumie ponad 750 tys. osób. Jest członkiem Komisji Trójstronnej ds. Społeczno-Gospodarczych. Należy do organizacji BUSINESSEUROPE – będącej reprezentantem interesów przedsiębiorców i pracodawców wobec Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego i innych instytucji UE. Skutecznie zabiega o lepsze prawo dla polskich przedsiębiorców, dba o ich wizerunek. Monitoruje bariery dla przedsiębiorczości
i przygotowuje własną ekspertyzę makroekonomiczną.

Najważniejsze postulaty Konfederacji Lewiatan to:

 • Niższe i prostsze podatki
 • Niższe koszty pracy
 • Liberalizacja prawa pracy
 • Ograniczenie biurokracji
 • Lepsze prawo gospodarcze
 • Przyjazny klimat dla przedsiębiorczości
 • Tańsze i sprawniejsze państwo
 • Rozwój dialogu społecznego

Prawo
Lewiatan skutecznie wykorzystuje uprawnienia, jakie przysługują organizacjom pracodawców w Polsce. Od początku istnienia członkowie i eksperci Konfederacji Lewiatan zaopiniowali ponad 2000 projektów ustaw i rozporządzeń z różnych sfer prawa gospodarczego, podatkowego, finansowego, stosunków pracy, ubezpieczeń, prawa branżowego, zabiegając o uwzględnienie postulatów przedsiębiorców na wszystkich etapach procesu legislacyjnego.
Komisja Trójstronna
Konfederacja Lewiatan jako członek Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych opiniuje tak ważne regulacje gospodarcze, jak budżet, prawo pracy, prawo gospodarcze,
a także zgłasza pod obrady Komisji najważniejsze dla jej członków sprawy. Przygotowuje też własne projekty legislacyjne i jest jedyną polską organizacją przedsiębiorców stale obecną
w Brukseli.

Ekspertyza
Konfederacja Lewiatan stawia na wysoką jakość ekspertyzy prawnej i ekonomicznej. Tworzą ją eksperci biura we współpracy ze specjalistami z firm członkowskich, wspierani przez grono wybitnych specjalistów: ekonomistów, socjologów, prawników, politologów. Nasz zespół ekspertów dokłada wszelkich starań, by działania planowane w ramach prowadzonych przez nas projektów były skutecznie realizowane.
Lewiatan w Brukseli
Konfederacja Lewiatan jako jedyna polska organizacja pracodawców ma od 2002 roku stałe biuro w Brukseli. Jego głównym zadaniem jest takie kształtowanie opinii i stanowisk eurodeputowanych w Parlamencie Europejskim oraz urzędników w Komisji Europejskiej, aby podejmowane przez nich decyzje były jak najkorzystniejsze dla firm, które są członkami Lewiatana i służyły rozwojowi całej gospodarki. Istotnym elementem wpływania na decyzje podejmowane w Brukseli jest członkostwo Lewiatana w  Konfederacji Europejskiego Biznesu BUSINESSEUROPE, który zrzesza 40 organizacji pracodawców z 34 krajów w UE i poza nią, i który jest najsilniejszą organizacją przedsiębiorców w Brukseli. Prezydent Lewiatana jest członkinią Rady Prezydentów BUSINESSEUROPE. Działalność Lewiatana w Brukseli wspierają także przedstawiciele konfederacji biorący udział w pracach licznych komitetów
i grup doradczych Komisji Europejskiej oraz 2 przedstawicieli w Europejskim Komitecie Ekonomiczno-Społecznym.

Korzyści z członkostwa w Lewiatanie

 • Zabiegamy o lepsze prawo branżowe i ogólnogospodarcze (projekty horyzontalne)
  w Sejmie i rządzie. Eksperci konfederacji i przedstawiciele związków uczestniczą
  w pracach legislacyjnych komisji sejmowych i senackich.
 • Inicjujemy, istotne z punktu widzenia gospodarki i prywatnych pracodawców, nowelizacje obowiązujących aktów prawnych z dziedziny podatków, prawa pracy, prawa handlowego (Kodeks Spółek Handlowych, nowelizacja ustawy o VAT).
 • Opiniujemy akty prawne dostosowujące prawo polskie do prawa wspólnotowego
  i zabiegamy o przyjęcie korzystnych dla biznesu w Polsce rozwiązań (np. okresy przejściowe na dostosowanie produkcji do wymogów UE)
 • Negocjujemy ze związkami zawodowymi w ramach Komisji Trójstronnej korzystne dla biznesu rozwiązania w prawie branżowym, prawie pracy i gospodarczym.
 • Występujemy do Trybunału Konstytucyjnego, z inicjatywy własnej lub członków, skarżąc niekonstytucyjne przepisy.
 • Posiadamy własną ekspertyzę makroekonomiczną, która pomaga naszym przedsiębiorcom w prognozowaniu zmian na rynku (Indeks Biznesu Konfederacji Lewiatan).
 • Monitorujemy bariery dla przedsiębiorczości, które następnie wspólnie z rządem przekładane są na konkretne propozycje korzystnych zmian w prawie gospodarczym (Ustawa o swobodzie gospodarczej).
 • Posiadamy przedstawicielstwo w Brukseli. Jako członek BUSINESSEUROPE wspólnie z innymi konfederacjami europejskimi wpływamy na prawo proponowane przez Komisję Europejską, tak aby było one korzystne dla biznesu.
 • Organizujemy spotkania przedstawicieli związków z kluczowymi przedstawicielami sceny politycznej i administracji państwowej (Premier, Wicepremier, Ministrowie)
  w celu przedstawienia problemów i ich rozwiązań wypracowanych przez biuro
  i członków Konfederacji Lewiatan.
 • Wspólnie z przedstawicielami związków działamy na rzecz poprawy prawa branżowego. Wspieramy projekty i działania związków kampaniami medialnymi, konferencjami prasowymi organizowanymi przez biuro Konfederacji Lewiatan.
 • Zgłaszamy przedstawicieli Konfederacji Lewiatan do rad nadzorczych i komitetów nadzorujących instytucje państwowe i rządowe.

Kontakt:

Konfederacja Lewiatan, ul. Zbyszka Cybulskiego 3, 00-727 Warszawa
www.konfederacjalewiatan.pl