Forum Związków Zawodowych

Forum Związków Zawodowych powstało w 2002 roku w Bydgoszczy, gdzie mieści się jego siedziba główna. Jest jedną z trzech ogólnopolskich central związkowych.

FZZ posiada struktury w całym kraju. Zrzesza około 400 tys. członków z 86 organizacji członkowskich, reprezentujących niemal wszystkie gałęzie gospodarki: Przemysł (górniczy, hutniczy, stoczniowy, chemiczny, zbrojeniowy, motoryzacyjny, metalowy, komunalny, energetyczny); Ochrona zdrowia (pielęgniarki, położne, ratownicy medyczni, radiolodzy, fizjoterapeuci, sanitariusze i salowi); Służby publiczne (policja, straż pożarna, straż graniczna, straż więzienna, straż miejska) Służba cywilna (pracownicy państwowych urzędów centralnych i samorządowych); Transport (drogowy, kolejowy, morski, lotniczy); Łączność (pocztowcy, pracownicy telekomunikacji); Nauka i oświata (nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy); Kultura; Rolnictwo, rybołówstwo i ochrona środowiska, Finanse i ubezpieczenia (pracownicy sektora bankowego, pracownicy sektora ubezpieczeń społecznych, pracownicy firm ubezpieczeniowych).

FZZ uczestniczy w dialogu społecznym na szczeblu centralnym w ramach Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych i regionalnym – w Wojewódzkich Komisjach Dialogu Społecznego. Reprezentanci FZZ zasiadają także we Wojewódzkich
i Powiatowych Radach Zatrudnienia oraz w wielu innych gremiach, jak Rada Nadzorcza ZUS, NFZ, PFRON etc. oraz instytucjach Unii Europejskiej. Przedstawiciele Forum są między innymi zaangażowani w prace Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, który jest organem doradczym UE.

Wspólnie z organizacjami członkowskimi Forum wypracowuje stanowiska wobec organów państwa, uczestniczy w pracach komisji sejmowych i senackich, opiniuje projekty aktów prawnych.  FZZ pełni również funkcję mediacyjną w sporach pomiędzy swoimi organizacjami, a organami władzy państwowej i samorządowej. Forum prowadzi także działalność szkoleniową, analityczno-badawczą, kulturalno-oświatową, informacyjną
i wydawniczą.

Forum bierze udział w realizacji projektów, współfinansowanych ze środków UE
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, którego założenia w  ramach wyznaczonych obszarów wsparcia są zbieżne z celami działalności Forum.

W miarę posiadanych możliwości, Forum podejmuje różnorakie inicjatywy – zarówno we własnym zakresie, jak i w ramach partnerstwa (krajowego i ponadnarodowego) na rzecz wypracowania istotnych rekomendacji, które w efekcie przyczynią się do polepszenia warunków życia obywateli, zgodnie z założeniami EFS.

Od marca 2012 r.  FZZ jest pełnoprawnym członkiem Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych z siedzibą w Brukseli /EKZZ/.

Kontakt:

Biuro Główne FORUM ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH
Plac Teatralny 4, 85-069 Bydgoszcz

FORUM ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH o/Warszawa

ul. Stefana Jaracza 2, 00-378 Warszawa

www.fzz.org.pl