O projekcie

Projekt pod nazwą „Przygotowanie przez partnerów społecznych strategii partnerstwa na lata 2014-2020” jest współfinansowany
z Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet V Dobre Rządzenie, Działanie 5.5 Rozwój dialogu społecznego, Poddziałanie 5.5.2 Wzmocnienie uczestników dialogu społecznego.

Okres realizacji projektu 02.12.2013 – 30.06.2015.

Projekt realizowany jest w partnerstwie następujących reprezentatywnych partnerów społeczno – gospodarczych:

– Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, lidera projektu,

– Konfederacji Lewiatan, Business Centre Club,

– Związku Rzemiosła Polskiego,

– Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych,

– Forum Związków Zawodowych

W projekcie realizowane są następujące działania:

  1. Przygotowanie sekretariatu projektu
  2. Diagnoza stanu obecnego partnerów społeczno-gospodarczych
  3. Przygotowanie strategii partnerstwa
  4. Wdrożenie strategii partnerstwa
  5. Ewaluacja strategii partnerstwa
  6. Promocja strategii partnerstwa

Cel główny:

Celem głównym projektu jest zwiększenie udziału sześciu reprezentatywnych partnerów społeczno-gospodarczych w wypracowaniu założeń systemu zarządzania funduszami
w okresie 2014-2020 względem okresu 2007-2013. Realizacja projektu wynika
z niewykorzystanego potencjału tychże partnerów w programowaniu i wdrażaniu funduszy
w okresie 2007-2013.

Z uwagi na zdiagnozowane błędy dotyczące realizacji zasady partnerstwa
w perspektywie 2007-2013 zaistniała potrzeba zrealizowania projektu, który ma w okresie tworzenia systemu dystrybucji środków UE
w perspektywie 2014-2020, stanowić propozycję realizacji zasady partnerstwa zgodnie
z opracowaną strategią. Propozycja reprezentatywnych partnerów społeczno-gospodarczych będzie podstawą do negocjacji z administracją publiczną proponowanych rozwiązań. Będzie ponadto stanowić wytyczną do zamodelowania działań, które wynikać będą ze strategii
i zabezpieczą udział partnerów społeczno – gospodarczych
w systemie dystrybucji środków, w sposób mający realny wpływ na jego kształt.

Do realizacji projektu zostaną włączeni przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.
Cele szczegółowe:

a.       zwiększenie świadomości potencjału reprezentatywnych partnerów społeczno-  gospodarczych w obszarze funduszy Unii Europejskiej

b.      zacieśnienie współpracy sześciu reprezentatywnych partnerów społeczno-gospodarczych z administracją rządową i samorządową

c.       zacieśnienie współpracy sześciu reprezentatywnych partnerów społeczno-gospodarczych z branżowymi i regionalnymi partnerami społecznymi

d.      zwiększenie świadomości aktorów dialogu społecznego na temat założeń strategii partnerstwa

Grupy docelowe

Wsparciem projektu zostaną objęci wszyscy partnerzy społeczno-gospodarczy (sześć organizacji reprezentatywnych, w tym dwie ogólnopolskie organizacje związkowe i cztery organizacje pracodawców). Wsparciem nie będą objęte osoby, tylko instytucje. Formalne partnerstwo sześciu organizacji realizujących projekt zapewnia objęcie wsparciem wszystkich organizacji pracodawców i pracowników na poziomie centralnym, regionalnym
i branżowym.

Przebieg realizacji projektu:

Przeprowadzona w toku realizacji projektu, analiza potencjału partnerów na poziomie centralnym, branżowym i regionalnym pozwoli zdiagnozować mocne strony, obszary zainteresowania, ale także deficyty – obszary konieczne do wsparcia, by udział w partnerstwie
z administracją i innymi partnerami spoza administracji, w programowaniu, wdrażaniu, ewaluacji i monitoringu środków Unii Europejskiej po 2014 r., był najefektywniejszy i najkorzystniejszy dla wszystkich stron.

Wyniki takich analiz pozwolą organizacjom tworzyć strategie i realizować działania w dialogu społecznym, w szczególności w obszarze funduszy europejskich, ale także w innych tematach, istotnych z punktu widzenia tych organizacji. Wypracowanie dokumentu (przyjętego przez wszystkie strony), który będzie jasno definiował rolę partnerów, wzmocni ich pozycję i uprawomocni ich udział w systemie wdrażania – pozwoli wywierać realny wpływ, a nie tylko konsultować ten system w sposób nieprzewidywalny i ostatecznie nie przynoszący korzyści żadnej ze stron, tak jak to ma miejsce obecnie.

Wsparcie udzielane w ramach projektu polega na dostarczeniu reprezentatywnym partnerom społeczno-gospodarczym, ich strukturom: branżowym, regionalnym i ich ekspertom, narzędzi (m.in. diagnoza potencjału, strategia realizacji zasady partnerstwa) ułatwiających im udział i wzmacniających ich rolę w dialogu z administracją i innymi partnerami spoza administracji w systemie wdrażania funduszy Unii Europejskiej.

Oczekiwane efekty realizacji projektu:

Podstawowym efektem projektu jest wypracowanie Strategii Realizacji Zasady Partnerstwa (SRZP), która w sposób bezpośredni wpłynie na wzrost efektywności mechanizmów konsultacyjnych i współpracy z partnerami społecznymi i organizacjami pozarządowymi
w zakresie stanowienia i realizacji polityk publicznych i regulacji prawnych.

Strategia Realizacji Zasady Partnerstwa zostanie wypracowana w oparciu o analizę najlepszych praktyk w Unii Europejskiej oraz diagnozę potrzeb interesariuszy i odbiorców strategii partnerstwa na terenie 15 województw. W procesie jej tworzenia  udział wezmą oprócz organizacji związkowych i pracodawców, przedstawiciele środowisk naukowych, administracji publicznej, organizacji społecznych oraz eksperci zagraniczni reprezentujący organizacje pracodawców i pracowników z krajów Unii Europejskiej.

Dzięki wypracowaniu Strategii Realizacji Zasady Partnerstwa spodziewane jest zwiększenie udziału reprezentatywnych partnerów społeczno-gospodarczych
w wypracowaniu założeń systemu zarządzania funduszami w okresie 2014-2020 względem okresu 2007-2013.

Strategia Realizacji Zasady Partnerstwa umożliwi organizację partnerstwa opartego na identyfikacji warunków sprzyjających generowaniu przez partnerów spoza administracji wysokiej jakości wkładu merytorycznego, który odzwierciedla stanowiska reprezentatywnych środowisk, wnosi do dyskusji istotne, nowe argumenty i propozycje, a także uzupełnia deficyty w zakresie wiedzy/diagnozy rozwiązań po stronie administracji publicznej. Współdziałanie w projekcie na równych prawach wszystkich partnerów społeczno-gospodarczych przy wypracowaniu Strategii jest nową jakością dialogu.