Dobre praktyki – przykłady rozwiązań stosowanych w krajach UE w zakresie partnerstwa

W oparciu o informacje uzyskane od uczestników badań jakościowych ( IDI – indywidualne wywiady pogłębione) zidentyfikowane zostały przykłady dobrych praktyk, w zakresie stosowania zasady partnerstwa. Najważniejszymi spośród nich są:

1. Informatyzacja i technologie
2. Identyfikacja partnerów
3. Aktywna współpraca
4. Pogłębianie partnerstwa

1. Informatyzacja i technologie
Francja
Przykładem dobrej praktyki w obszarze nowych technologii jest tzw. Platforma ARIANNE, będąca narzędziem do prowadzenia konsultacji społecznych. Platforma jest miejscem, z bezpośrednim dostępem parterów społecznych, na której pracownicy administracji publicznej umieszczali kolejne wersje negocjowanych dokumentów. Ponadto strony konsultacji otrzymywały mailowe powiadomienia, w sytuacji umieszczenia na platformie nowych dokumentów podlegających opiniowaniu i zgłaszaniu uwag.
Hiszpania
W Hiszpanii utworzono grupy pracy w sieci, które umożliwiały pracę nad wspólnymi dokumentami, ich opiniowanie, wymianę informacji, wideokonferencje. Rozwiązanie takie umożliwiało np. zdalny udział w komitecie monitorującym, który nie wiązał się z koniecznością dojazdu na spotkanie i ponoszenia z tego tytułu kosztów. Ciekawym rozwiązaniem było otworzenie tematycznych grupy pracy dzięki którym każdy miał możliwość zapisania się do tematyki, która go interesuje i tym samym mógł wzbogacić prace wszystkich członków.

2. Identyfikacja partnerów
Włochy
Na przykładzie doświadczeń z Włoch, można wyodrębnić specjalne kryterium w odniesieniu do konsultacji z partnerami społecznymi, nazwane „kryterium większej reprezentatywności”. Zgodnie z nim, tamtejszy rząd zaprasza do konsultacji tych przedstawicieli związków zawodowych i pracodawców, którzy posiadają odpowiednio długie doświadczenie w negocjacjach, ponadto określoną/wysoką liczbę członków oraz są stroną w podpisywaniu krajowych umów branżowych.

3. Aktywna współpraca
Szwajcaria, Włochy,
Ciekawą praktyką jest stosowaną m.in. w Szwajcarii i Włoszech są tzw. okrągłe stoły (regular round-table meetings with administration). Działanie to polega na zaplanowanym i regularnym zwoływaniu spotkań ze stroną administracji, przy okrągłym stole, celem omówienia ważnych problemów głównie z perspektywy środowiska biznesu, nie zaś administracji. Wartością dodaną powyższych spotkań jest budowanie kultury zaufania i współpracy, które z kolei mają służyć wzrostowi efektywności wzajemnej współpracy. Równocześnie są okazją do zapoznania administracji, z posiadaną przez partnerów społecznych i reprezentowane przez nie środowiska wiedzą merytorycznej oraz bogatym doświadczeniem.

4. Pogłębianie partnerstwa
Bułgaria
W kraju tym zrealizowany został duży projekt w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, zaś partnerzy społeczni byli stroną w negocjacjach z administracją i Komisja Europejską. Z uwagi na pozytywne efekty wynikające z realizacji projektu, będzie on kontynuowany w nowym okresie programowania. Podobne projekty realizowali inni partnerzy, dla przykładu Bułgarski Związek Przemysłowy (Bulgarian Industrial Association) skoncentrował swoją aktywność na nadzorowaniu zapotrzebowania na wykwalifikowane kadry w różnych sektorach gospodarki. Projekt został uznany za pozytywną praktykę, bowiem był realizowany na podstawie zapisu, iż co najmniej 1 % całkowitej kwoty PO RZL powinien zostać bezpośrednio zainwestowany we wspólne projekty z partnerami społecznymi.