Archiwa kategorii: Aktualności

Raport z badań jakościowych IDI – wnioski końcowe

Raport z indywidualnych wywiadów pogłębionych (IDI) został przygotowany na podstawie rozmów przeprowadzonych ze specjalistami pochodzącymi z krajów europejskich, w tym
z Bułgarii, Dani, Szwajcarii, Włoch, Francji, Hiszpanii, Belgii oraz reprezentujących organizacje międzynarodowe i Komisję Europejską. W badaniu przeprowadzonym w okresie
1 maja-16 czerwca 2014 r. wzięło udział 15 osób.

Czytaj dalej

Rozpoczęto prace nad opracowaniem modeli narzędzi wdrożeniowych do strategii partnerstwa

W realizowanym projekcie dobiegły końca prace nad przygotowaniem pakietu rekomendacji do strategii partnerstwa. Eksperci opracowali czternaście głównych postulatów w sześciu obszarach tematycznych (poziom strategiczny, programowanie, wdrażanie I, wdrażanie II, monitoring, ewaluacja, informacja i promocja). Na obecnym etapie rozpoczęli pracę nad kolejnym zadaniem projektu jakim jest opracowanie narzędzi wdrożeniowych.

Czytaj dalej

Wybrane wnioski z raportu – Diagnoza regulacji i realizacji zasady partnerstwa w Polsce i krajach UE

Zasada Partnerstwa jest fundamentalną częścią zarządzania polityką spójności Unii Europejskiej. Jednocześnie każde z państw członkowskich posiada daleko idącą elastyczność w zakresie sposobów jej stosowania. Niestety, partnerstwo wciąż jest postrzegane jako wymóg prawny, który warunkuje realizację konkretnych programów operacyjnych.

Czytaj dalej

Raport z badań jakościowych FGI – wnioski końcowe

Na zlecenie partnerów projektu, w okresie marzec – kwiecień 2014 r. przeprowadzono badania jakościowe (zogniskowane wywiady grupowe FGI) z przedstawicielami środowiska akademickiego, administracji i organizacji pozarządowych. Głównym celem badań było m.in. zebranie opinii i ocen funkcjonowania zasady partnerstwa przez dane środowisko, ocena relacji i współpracy między partnerami, określenie możliwości ewentualnej poprawy funkcjonowania partnerstwa oraz identyfikacja kluczowych czynników dla skutecznego funkcjonowania zasady partnerstwa.

Czytaj dalej

Trwają prace ekspertów merytorycznych nad rekomendacjami do dokumentu Strategii Realizacji Zasady Partnerstwa

Eksperci merytoryczni projektu, w składzie: Katarzyna Sosnowska (Pracodawcy RP), Marzena Chmielewska (Konfederacja Lewiatan), Marcin Tumanow (BCC), Renata Lewicka (ZRP), Zygmunt Mierzejewski (FZZ), Wiesława Taranowska (OPZZ) reprezentujący sześć organizacji partnerskich, podczas cyklicznych posiedzeń, pracują nad rekomendacjami do strategii partnerstwa.

Czytaj dalej

Raporty eksperckie – główne rekomendacje dla wypracowania strategii partnerstwa

Przeprowadzona przez Ekspertów Merytorycznych projektu analiza aktywności oraz głównych kierunków zaangażowania reprezentantów organizacji partnerskich pozwoliła na rzetelne określenie stanu faktycznego: potencjału organizacji jak również obszarów wymagających wsparcia. Eksperci zgodnie podkreślali, że umiejętność krytycznej ich oceny oraz efektów działań jej przedstawicieli jest przejawem dojrzałości i odpowiedzialności partnerów za obszar rzeczywistości społeczno-politycznej, związanej z wdrażaniem funduszy europejskich.

Czytaj dalej